Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Digital Art by margeuxer
Details

Submitted on
June 27, 2012
Image Size
704 KB
Resolution
960×638
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
11,078 (4 today)
Favourites
404 (who?)
Comments
10
Downloads
174
×
Kelbin by tuyetdinhsinhvat Kelbin by tuyetdinhsinhvat
Add a Comment:
 
:iconthuy2410:
thuy2410 Featured By Owner Jun 28, 2013  Student Interface Designer
Giống lắm lắm <3
Reply
:iconaitranho:
AiTranHo Featured By Owner Mar 17, 2013  Student Interface Designer
quá gíộng ạ :3
em cuồng cách vẽ của ss ùi ý
Reply
:iconsulheocon:
sulheocon Featured By Owner Jan 10, 2013
ngừi này tên Kelbin đúng ko bạn.. nhìn qen qen :")
Reply
:iconshiningday:
shiningday Featured By Owner Jul 2, 2012
Beautiful!!! :D
Reply
:iconclaresta17:
claresta17 Featured By Owner Jul 1, 2012
mình đọc trn báo 2! có truỵn ngắn có hình này, ng̀i phn vn mãi có phải chị vẽ theo m̃u của kelbin k r̀i ĺy ảnh của kelbin ra mà "so sánh đ̃i chíu" nữa
Reply
:iconstareatyou77:
stareAtyou77 Featured By Owner Jun 29, 2012
everything you draw is perfect.
Reply
:iconthoratghegom:
thoratghegom Featured By Owner Jun 29, 2012
giống gh gớm
Reply
:iconpink95:
Pink95 Featured By Owner Jun 27, 2012  Hobbyist Photographer
vẽ giống gh m vẫn c nt rất ring như những bức tranh khc của chị ♥
Reply
:iconcddmanful:
cddmanful Featured By Owner Jun 27, 2012  Hobbyist General Artist
Beautiful image!
Reply
:iconoscar-ojisan:
oscar-ojisan Featured By Owner Jun 27, 2012   Artist
very lovely :)
Reply
Add a Comment: